Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er: ”Elevforeningen ved læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum”.

§ 2
Foreningens formål er at vedligeholde og styrke det fællesskab, der er indledt på læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, at være bindeled mellem institutionen og forhenværende studerende, samt mellem disse indbyrdes. Dette søges opnået ved udgivelsen af et årsskrift.

§ 3
Medlemmer af foreningen kan være: 
· Nuværende og tidligere studerende ved læreruddannelsen og hf. 
· Nuværende og tidligere personale ved læreruddannelsen og hf.
· Nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer ved læreruddannelsen og hf.
· Foreningens bestyrelse kan i enkelte tilfælde optage andre.

§ 4
Bestyrelsen består af 4 – 6 valgte medlemmer og 3 tilknyttede medlemmer. De valgte skal være medlemmer af ”Elevforeningen ved læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum”. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. De tilknyttede medlemmer udpeges efter flg. kriterier:
· Læreruddannelsens repræsentant.
· Person med speciel tilknytning til hf-afdelingen.
· Redaktøren af ”Årets Dagbog”.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
Valgperioder: formanden og kassereren vælges for 3 år og de øvrige for 2 år. Et bestyrelsesmedlem kan nægte at modtage genvalg efter 1 periode. Almindelig stemmeflerhed afgør alle valg. 
Bestyrelsen vælger 2 revisorer.

§ 5
Bestyrelsen er i praksis selvsupplerende og modtager gerne forslag til kandidater.
Det meddeles i Årbogen, hvem der er på valg, om der modtages genvalg eller ej og hvem der er foreslået til den ledige bestyrelsespost. Hvis der ikke kommer skriftlig indsigelse til formanden inden førstkommende 1. februar er de(t) nye bestyrelsesmedlem(mer) valgt.
Modtager formanden indsigelse, arbejder bestyrelsen det kommende år med de siddende valgte og tilknyttede medlemmer.

§ 6
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, samt bestemmer kontingentet.

§ 7
Bestyrelsen administrerer foreningens legatmidler og kan tage initiativ til at søge disse øget.

§ 8
Når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 20 medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen, fremsætter forslag til ændring af lovene, kan disse ændres ved almindelig stemmeflerhed i bestyrelsen. 

Gældende fra 1. januar 2012